Ochrana osobných údajov GDPR

 

Správcom osobných údajov internetového obchodu nakridlachvazky.sk je spoločnosť FOR FAMILY s.r.o., Rožňavská 1406/21, 831 04 Bratislava, IČO: 46161023 v zastúpení konateľ spoločnosti Ing. Miroslava Sujová. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka číslo: 102708/B zo dňa 6.5.2011. email: nakridlachvazky.to@gmail.com., tel.: 0905 991 731.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

1. Aké osobné údaje spracovávame.

Pre vybavenie Vašej objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia konkrétnej služby, vedenie účtovných dokladov a iných dokladov spojených s vybavením Vašej objednávky:

 • meno a priezvisko, 
 • pri firemných zákazníkoch obchodné meno spoločnosti, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo,
 • adresa trvalého pobytu, resp. adresa dodania tovaru na základe Vašej objednávky,
 • telefónne číslo (slúži na zaslanie oznamu, kedy Vám bude doručovateľ doručovať zásielku, príp. zaslanie SMS správy o uložení Vašej zásielky.),
 • emailová adresa (slúži na zasielanie oznamov o zmene stavu Vašej objednávky)

2. Osobné údaje spracúvané automaticky.

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité údaje, hlavne IP adresu,  internetový prehliadač, dátum a čas prístupu na webovú stránku, tovar, ktorý ste na našej webovej stránke prezerali. Ak navštívite naše stránky prostredníctvom smartfónu, môžeme zhromažďovať údaje aj o Vašom mobilnom telefóne. Všetky údaje spracovávané automaticky nie sú zaznamenávané ku konkrétnemu menu a priezvisku používateľa, teda sú  úplne anonymné. Automaticky sa spracúvajú aj cookies.

3. Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame z týchto dôvodov:

 • nákup tovaru a služieb – údaje potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky, starostlivosť o zákazníka – zasielame Vám informácie o stave Vašej objednávky, kontaktujeme pri riešení problémov s vybavením Vašej objednávky a pod.,
 • poskytnutie Vašich osobných údajov dopravcovi tovaru (DPD), 
 • užívateľský účet - vytvorením užívateľského profilu máte zjednodušený prístup k funkciám obchodu, pričom Vami zadané osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť, prípadne registráciu zrušiť, recenzie, hodnotenie tovarov
 • podľa svojho uváženia, môžete na stránku pridávať recenzie tovarov, uplatnenie právnych krokov a nárokov v prípade sporu používateľa a prevádzkovateľa internetového obchodu, emailové obchodné oznámenia (newsletter)
 • pri registrácii svojho profilu máte možnosť udeliť súhlas na zasielanie obchodných oznámení, svoj súhlas môžete kedykoľvek jednoducho zrušiť zmenou nastavenia vo Vašom profile alebo zaslaním žiadosti na email prevádzkovateľa internetového obchodu.                                                           

4. Právne podklady spracúvanie Vašich osobných údajov.

Plnenie a uzatvorenie zmluvy: odoslaním objednávky tovaru na náš server uzatvárate s prevádzkovateľom internetového obchodu zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli vôbec uzavrieť zmluvu o predaji tovarov, ktoré si chcete zakúpiť. Z tohto dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru a vystavenie daňového dokladu – faktúry.

Oprávnený záujem: na základe histórie navštívených a objednaných tovarov Vám vieme ponúknuť presne to, o čo by ste v budúcnosti mohli mať záujem. Na základe tohto dôvodu spracúvame hlavne automaticky získané osobné údaje a cookies. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

5. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom (sprostredkovatelia).

Doručenie tovaru: Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, príp. obchodný názov, adresa doručenia, telefónne číslo a emailová adresa) poskytujeme doručovateľovi, ktorý by bez týchto údajov nebol schopný doručiť objednaný tovar na Vašu adresu.  Súčasťou poskytnutých údajov môže byť aj suma dobierky, pokiaľ nebol tovar zaplatený vopred prevodom na účet. Tieto osobné údaje slúžia prepravcovi výlučne na účely doručenia tovaru a po ukončení dopravy a doručenia budú zmazané.

Platobné karty: prevádzkovateľ internetového obchodu nezhromažďuje a neukladá žiadne údaje o platobných kartách ako aj číslach účtov, ktorými platíte. Tieto údaje spracúvajú výlučne bankové inštitúcie, prípadne platobné brány, cez ktoré realizujete svoje prevody.

Štátne orgány: v prípade sporu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretiemu subjektu (napr. právnemu zástupcovi), prípadne orgánu štátnej moci (PZ SR, prokuratúra, súd a pod.).

6. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom internetového obchodu. Osobné údaje nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby alebo potrebné na splnenie zákonom stanovených povinností (Zákon o účtovníctve) musíme spracovávať bez ohľadu na Váš súhlas po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom alebo nariadením (daňové doklady uchovávame 10 rokov).

V prípade zasielania obchodných správ prostredníctvom emailu budeme Vaše osobné údaje spracovávať až po dobu Vášho nesúhlasu s ich ďalším spracovávaním. Nesúhlas vyjadríte zmenou vo Vašom profile alebo správou vo forme emailu doručeného prevádzkovateľovi internetového obchodu.        

7. Ochrana Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje v digitálnej forme sú ukladané na zabezpečený server chránený šifrovaním a heslom, bez možnosti prístupu tretích osôb. Osobné údaje ukladané v papierovej forme (objednávka, faktúra, podací hárok) sú uložené v chránenom uzamknutom priestore. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov spracovávame iba na základe súhlasu udeleného jeho zákonným zástupcom.               

8. Vaše práva v súvislosti so spracovávaním osobných údajov.

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov,
 • právo opraviť, doplniť svoje osobné údaje,
 • právo požadovať obmedzenie pri spracovávaní osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu,
 • právo prenesenia Vašich osobných údajov,
 • právo byť informovaný o porušení pravidiel o nakladaní s osobnými údajmi,
 • právo na vymazanie určitých osobných údajov, ktoré spracovávame (tzv. právo byť zabudnutý)
 • právo požiadať, aby sme Vám zaslali prehľad Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

Máte právo na prístup k týmto informáciám:

 • na aký účel Vaše osobné údaje spracovávame,
 • kategórie dotknutých osobných údajov,
 • aké tretie subjekty disponujú Vašimi osobnými údajmi,
 • doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracovávané a uložené,
 • či máte právo požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov,
 • či máte právo vzniesť námietku voči spracovávaniu a ukladaniu osobných údajov,
 • právo na informáciu o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli Vami poskytnuté.
  S výnimkou prípadov uvedených vyššie, máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov aj v prípade ak:
 • osobné údaje nie sú potrebné na poskytnutie konkrétnej služby,
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov,
 • vzniesli ste sťažnosť alebo námietku voči spracovávaniu Vašich osobných údajov a nastane skutočnosť, že Váš záujem prevažuje nad našim dôvodom spracovávania Vašich osobných údajov,
 • osobné údaje spracovávame v rozpore so zákonom alebo nariadením,
 • povinnosť vymazať osobné údaje upravuje osobitný právny predpis,
 • ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov, bez predchádzajúceho súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

9. Podávanie námietok, sťažností a žiadostí o úpravu, doplnenie alebo výmaz Vašich osobných údajov.

Ak podávate námietku alebo sťažnosť, prípadne žiadosť o výmaz Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť emailovou správou na adresu nakridlachvazky.to@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle 0905 991 731. Ak si želáte zmeniť alebo doplniť osobné údaje, môžete tak urobiť zmenou Vášho používateľského profilu alebo zaslaním žiadosti na vyššie uvedenú emailovú adresu, prípadne telefonicky.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1.3.2024

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné pre internetový obchod www.nakridlachvazky.sk, ich kopírovanie a rozširovanie bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa je neprípustné.